พอลิเมอร์ธรรมชาติ

เพิ่มการแลกเนื้อ แลกไข่

ขี้แห้ง ลดกลิ่น ลดแอมโมเนีย

Slider

 ประสิทธิภาพของไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต เม็ดเลือดแดงและการทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ 

ประสิทธิภาพของไคโตซานในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยา (เม็ดเลือดแดง (RBC) และเม็ดเลือดขาว (WBC) นับและความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน (Hb)) และการทำงานของลำไส้ในไก่เนื้อ

เปอร์เซ็นต์ ของการดื้อยาต้านจุลชีพต่อเชื้อ Salmonella และ Escherichia coli ในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมีสูงในประเทศไทยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาการเจริญเติบโตของยาปฏิชีวนะ การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไคโตซานในไก่เนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของเลือดและลำไส้ ผลการศึกษาพบว่าไคโตซานในอาหาร ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR) ในช่วง 22-39 วันและ 1-39 วัน การเสริมไคโตซาน ในอาหารมีแนวโน้มที่จะลดแอมโมเนีย - ไนโตรเจนใน colonic digesta นอกจากนี้ไคโตซานยังเพิ่มจำนวนบาซิลัส (Bacillus spp) ในขณะที่จำนวนอีโคไล (E.Coli) ลดลง ทำให้อัตราส่วนแลคโตบาซิลลัสต่ออีโคไลเพิ่มขึ้น ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ heterophil (H): อัตราส่วน lymphocyte (L) และค่าสัมประสิทธิ์ของการย่อยได้ของ ileal ชัดเจน สรุปได้ว่าการเสริมไคโตซานในอาหารไก่เนื้อสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งทางเลือกในการใช้ยาปฏิชีวนะพร้อมกับปรับปรุงการทำงานของลำไส้

ที่มา : Efficacy of dietary chitosan on growth performance, haematological parameters and gut function in broilers
Chackrit Nuengjamnong & Kris Angkanaporn

L112Elicitor chickenBroiler 005 02Copyright © L112Elicitor  พอลิเมอร์ เพิ่มการแลกเนื้อ โดย BIO21 Co.,Ltd.